Klanten/Leden

Ledenlijst
Gewone leden met stemrecht in de Algemene Vergadering
 
 1. Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
 2. Federaal Planbureau
 3. BOSA
 4. Federale overheidsdienst Financiën
 5. Federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
 6. Federale overheidsdienst Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking
 7. Federale overheidsdienst Justitie
 8. Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
 9. Federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister (incl. Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging)
 10. Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken
 11. Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
 12. Ministerie van Landsverdediging                                                                      
Toegetreden leden zonder stemrecht in de Algemene Vergadering

 

 1. Regie der Gebouwen
 2. Nationaal Geografisch Instituut
 3. Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
 4. Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
 5. De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA)
 6. De Raad van State
 7. Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (FEDASIL)
 8. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
 9. Ministerie van Middenstand en Landbouw - Nationale Plantentuin van België
 10. POD Duurzame Ontwikkeling
 11. POD Wetenschapsbeleid (incl. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten)
 12. Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 13. Minister van Binnenlandse Zaken – Secretariaat voor de Geïntegreerde Politie - SSGPI
 14. Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
 15. Federale Politie
 16. Rekenhof
 17. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding