LEDENLIJST

Gewone leden met stemrecht in de Algemene Vergadering

                                                             

 1. Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie                                           
 2. Federaal Planbureau                                                                                                                            
 3. Federale overheidsdienst Financiën                                                                    
 4. Federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie                       
 5. BOSA
 6. Federale overheidsdienst Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking                                  
 7. Federale overheidsdienst Justitie                                                            
 8. Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer                                                                                                 
 9. Federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister (incl. Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging)                                                                
 10. Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken                                                            
 11. Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid                                                                     
 12. Ministerie van Landsverdediging                                                                      

 

Toegetreden leden zonder stemrecht in de Algemene Vergadering                                                                                                                             

 1. Regie der Gebouwen                                                                   
 2. Nationaal Geografisch Instituut                                                              
 3. Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen                                  
 4. Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen                                                       
 5. De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA)                                                      
 6. De Raad van State                                                           
 7. Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (FEDASIL)                           
 8. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)                                  
 9. Ministerie van Middenstand en Landbouw - Nationale Plantentuin van België          
 10. POD Duurzame Ontwikkeling                                                              
 11. POD Wetenschapsbeleid (incl. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten)                                                                   
 12. Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle                                                             
 13. Minister van Binnenlandse Zaken – Secretariaat voor de Geïntegreerde Politie - SSGPI
 14. Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding                              
 15. Federale Politie   
 16. Rekenhof                                                            
 17. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
Published date: 
08/06/2015 - 15:30
Wijzigingsdatum: 
18/10/2017 - 20:04