LEDENLIJST

Gewone leden met stemrecht in de Algemene Vergadering

                                                             

 1. Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie                                           
 2. Federaal Planbureau                                                                    
 3. Federale overheidsdienst Personeel en Organisatie                                                        
 4. Federale overheidsdienst Financiën                                                                    
 5. Federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie                       
 6. Fedict
 7. Federale overheidsdienst Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking                                  
 8. Federale overheidsdienst Justitie                                                            
 9. Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer                                                 
 10. Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole                                                  
 11. Federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister (incl. Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging)                                                                
 12. Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken                                                            
 13. Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid                                                                     
 14. Ministerie van Landsverdediging                                                                      

 

Toegetreden leden zonder stemrecht in de Algemene Vergadering                                                             

 1. Selor                                                                     
 2. Regie der Gebouwen                                                                   
 3. Nationaal Geografisch Instituut                                                              
 4. Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen                                  
 5. Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen                                                       
 6. De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA)                                                      
 7. De Raad van State                                                           
 8. Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (FEDASIL)                           
 9. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)                                  
 10. Ministerie van Middenstand en Landbouw - Nationale Plantentuin van België          
 11. POD Duurzame Ontwikkeling                                                              
 12. POD Wetenschapsbeleid (incl. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten)                                                                   
 13. Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle                                                             
 14. Minister van Binnenlandse Zaken – Secretariaat voor de Geïntegreerde Politie - SSGPI
 15. Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding                              
 16. Federale Politie   
 17. Rekenhof                                                            
 18. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
Published date: 
08/06/2015 - 15:30
Wijzigingsdatum: 
25/07/2016 - 15:27